کارشناسی حسابداری نوبت  13
 صفحه اصلی

کارشناسی حسابداری نوبت 13

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: منيره حاصلي

مبانی حسابداری مدیریت

مدیریت مالی 2-نوبت 13

پول و ارز و بانكداري

حسابداری پیشرفته 2

بازار سرمایه و ابزار تامین مالی

اقتصاد خرد

حسابرسی 2

مدیریت سرمایه گذاری

حسابداری موارد خاص

تاریخ شروع: چهارشنبه، 22 مرداد 1399، 7:45 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.