کارشناسی بازرگانی نوبت 9
 صفحه اصلی

کارشناسی بازرگانی نوبت 9

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: منيره حاصلي

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی

مدیریت برند

تجارت با رویکرد الکترونیک

تدارکات و قراردادهای خارجی

آشنای با قوانین مالیاتی

مباحث منتخب بازرگانی

مدیریت منابع انسانی

اقتصاد کلان

تاریخ شروع: چهارشنبه، 22 مرداد 1399، 7:45 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.