جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد
 صفحه اصلی

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

ارائه دهنده: محمدباقر قربانعلي

استاد: رضا طهراني

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: چهارشنبه، 22 مرداد 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 22 مرداد 1399، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.