همايش عرصه يادگيري
 صفحه اصلی

همايش عرصه يادگيري

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: ابراهيم شيخ

تاریخ شروع: چهارشنبه، 2 مهر 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.