آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)
 صفحه اصلی

آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مهدیس موسوی

آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

تاریخ شروع: یکشنبه، 20 مهر 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 19 اسفند 1399، 2:00 صبح

به مدت: 3578 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.