کاردانی حسابداری نوبت 41
 صفحه اصلی

کاردانی حسابداری نوبت 41

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: منيره حاصلي

حسابداری شرکت ها

مدیریت مالی یک

زبان تخصصي

کلاس آمار

حسابداری مالیاتی

اصول حسابرسی

حسابداری میانه 1

حسابرسی و کنترلهای داخلی

تاریخ شروع: یکشنبه، 27 مهر 1399، 8:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.