مدیریت اجرایی دوره 40
 صفحه اصلی

مدیریت اجرایی دوره 40

ارائه دهنده: مهناز بيتندي

استاد: محمدعلي محمدي

تاریخ شروع: چهارشنبه، 21 آبان 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.