مدیریت صادرات
 صفحه اصلی

مدیریت صادرات

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: محمود استقلال

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: دوشنبه، 26 آبان 1399، 4:00 عصر

تاریخ پایان: دوشنبه، 26 آبان 1399، 6:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.