جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی
 صفحه اصلی

جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

ارائه دهنده:

استاد:

جلسه هفتگی 16 تیر ماه-1400

تاریخ شروع: یکشنبه، 2 آذر 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 9 آذر 1399، 2:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.