مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4
 صفحه اصلی

مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: بهمن متولي امام زاده حسين

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: چهارشنبه، 5 آذر 1399، 3:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 5 آذر 1399، 5:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.