گپ های چهارشنبه
 صفحه اصلی

گپ های چهارشنبه

ارائه دهنده: يونس نظري

استاد:

شهریه دوره: رایگان

گپ های چهارشنبه

تاریخ شروع: چهارشنبه، 5 آذر 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 12 آذر 1399، 2:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.