گپ های سه شنبه
 صفحه اصلی

گپ های سه شنبه

ارائه دهنده: كامران اعتمادمقدم

استاد:

گپ های سه شنبه

تاریخ شروع: چهارشنبه، 5 آذر 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 12 آذر 1399، 2:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.