امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38
 صفحه اصلی

امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

تاریخ شروع: چهارشنبه، 3 دی 1399، 8:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 3 دی 1399، 10:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.