دوره مديريت اجرايي 44
 صفحه اصلی

دوره مديريت اجرايي 44

ارائه دهنده:

استاد: مهناز بيتندي

اصول و فنون مذاكره 44 (خاتمه یافته)

روش تحقيق درعلوم اجتماعي 44 (خاتمه یافته)

مدیریت عملیات 44 اجرایی (خاتمه یافته)

مدیریت منابع انسانی دوره 44 (خاتمه یافته)

اقتصاد برای مدیران 44 (خاتمه یافته)

فناوری اطلاعات در کسب و کار 44(خاتمه یافته)

اصول و مبانی مدیریت و رهبری 44(خاتمه یافته)

حسابداری مدیریت 44 (خاتمه یافته)

مدیریت استراتژیک 44 (خاتمه یافته)

مدیریت مالی و اقتصادمدیریت 44 (خاتمه یافته)

اصول بازاریابی 44 (خاتمه یافته)

روشهای کمی در مدیریت 44و 45 مدیریت اجرایی (خاتمه یافته)

مدلهای کسب و کار - دوره 44 مدیریت اجرایی (خاتمه یافته)

مدیریت طرحهای توسعه 45 و 44 (خاتمه یافته)

کارگاه مهارتهای عمومی44 (خاتمه یافته)

سمپوزیوم 44 (اتمام )

مدیریت سازمانهای پیچیده 44 (در حال اجرا)

مدیریت تحول دوره 44

بازرگانی بین المللی 44

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 4 دی 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 2 بهمن 1402، 2:00 صبح

به مدت: 26978 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.