دوره مديريت اجرايي 44
 صفحه اصلی

دوره مديريت اجرايي 44

اصول و فنون مذاكره 44 (خاتمه یافته)

روش تحقيق درعلوم اجتماعي 44 (خاتمه یافته)

مدیریت عملیات 44 اجرایی (خاتمه یافته)

مدیریت منابع انسانی دوره 44 (خاتمه یافته)

اقتصاد برای مدیران 44 (خاتمه یافته)

فناوری اطلاعات در کسب و کار 44(خاتمه یافته)

اصول و مبانی مدیریت و رهبری 44(خاتمه یافته)

حسابداری مدیریت 44 (خاتمه یافته)

مدیریت استراتژیک 44 (خاتمه یافته)

مدیریت مالی و اقتصادمدیریت 44 (خاتمه یافته)

اصول بازاریابی 44 (خاتمه یافته)

روشهای کمی در مدیریت 44و 45 مدیریت اجرایی (خاتمه یافته)

مدلهای کسب و کار - دوره 44 مدیریت اجرایی (خاتمه یافته)

مدیریت طرحهای توسعه 45 و 44 (خاتمه یافته)

کارگاه مهارتهای عمومی44 (خاتمه یافته)

سمپوزیوم 44 (خاتمه یافته )

مدیریت سازمانهای پیچیده 44 (خاتمه یافته)

مدیریت تحول دوره 44 (خاتمه یافته)

بازرگانی بین المللی 44 (خاتمه یافته)

مدیریت واحدهای خدماتی 44و 45 (در حال اجرا)

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 4 دی 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 2 بهمن 1402، 2:00 صبح

به مدت: 26978 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.