مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers-نوبت1
 صفحه اصلی

مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers-نوبت1

Socializing- مدرس: آقای دکتر علیرضا ا حمدی راد

Telephoning -مدرس: خانم دکتر مژگان بنی اردلانی- بدلیل تعاملی بودن درس، جلسات قابل ضبط نمی باشد

Emailing-مدرس: آقای دکتر علیرضا احمدی راد- جمعه ها ازطریق Skype برگزار شده است

Presentation- مدرس: خانم سمانه عبادی

Meeting- مدرس: آقای دکتر حمیدرضا آقائیان

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 4 دی 1399، 12:13 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 31 شهریور 1400، 2:00 صبح

به مدت: 6530 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.