جلسه واحد آموزش
 صفحه اصلی

جلسه واحد آموزش

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

جلسه آموزش 1400/06/24

تاریخ شروع: چهارشنبه، 24 شهریور 1400، 10:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 31 شهریور 1400، 11:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.