شبکه سازی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)
 صفحه اصلی

شبکه سازی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: دکتر مرتضی روغنی

شهریه دوره: رایگان

8 بهمن ها

تاریخ شروع: چهارشنبه، 8 بهمن 1399، 2:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 15 بهمن 1399، 4:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.