بازاريابي ديجيتال-نوبت 26
 صفحه اصلی

بازاريابي ديجيتال-نوبت 26

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: عادل طالبي

تاریخ شروع: یکشنبه، 5 بهمن 1399، 4:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 5 بهمن 1399، 6:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.