مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر
 صفحه اصلی

مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

ارائه دهنده:

استاد: منيره حاصلي

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: یکشنبه، 19 بهمن 1399، 12:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.