مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر
 صفحه اصلی

مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

ارائه دهنده: فاطمه سليمي نمين

استاد: منيره حاصلي

نظریه سازمان و مدیریت نوبت 5

تحقیقات بازاریابی نوبت 5

استراتژی بازاریابی نوبت 5

اخلاق کسب و کار نوبت 5

مدیریت سرمایه گذاری - نوبت 5

اقتصاد سنجی

مدیریت برند- نوبت 5

مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری

تاریخ شروع: یکشنبه، 19 بهمن 1399، 12:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.