جلسه نمايندگي ها
 صفحه اصلی

جلسه نمايندگي ها

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

تاریخ شروع: یکشنبه، 3 اسفند 1399، 10:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 3 اسفند 1399، 12:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.