اينکوترمز-نوبت 5
 صفحه اصلی

اينکوترمز-نوبت 5

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

تاریخ شروع: دوشنبه، 4 اسفند 1399، 6:00 عصر

تاریخ پایان: دوشنبه، 4 اسفند 1399، 8:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.