جلسه با مديريت محترم  عامل
 صفحه اصلی

جلسه با مديريت محترم عامل

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

شهریه دوره: رایگان

1399/12/17

تاریخ شروع: یکشنبه، 17 اسفند 1399، 9:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 24 اسفند 1399، 11:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.