مديريت منابع انساني-نوبت 38
 صفحه اصلی

مديريت منابع انساني-نوبت 38

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: محمد حبیبی

شهریه دوره: رایگان

جذب و استخدام

قانون کار و تأمین اجتماعی

On Boarding

تجزیه و تحلیل شغل

مدیریت جبران خدمت

فرایندهای آموزش

جانشین پروری

مدیریت عملکرد

استراتژی منابع انسانی

تاریخ شروع: شنبه، 21 فروردین 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.