مدیریت اجرایی 45
 صفحه اصلی

مدیریت اجرایی 45

ارائه دهنده: مهناز بيتندي

استاد: مهناز بيتندي

اصول و مبانی مدیریت و رهبری 45 (خاتمه یافته)

نگرش سیستمی 45 (خاتمه یافته)

مدیریت عملیات 45 (خاتمه یافته)

روش تحقیق در علوم اجتماعی 45 (خاتمه یافته)

فناوری اطلاعات در کسب و کار 45

اصول و فنون مذاکره 45

مدلهای کسب و کار 45

کارگاه مهارتهای عمومی 45

حسابداری مدیریت دوره 45 اجرایی

مديريت منابع انساني 45

اصول بازاریابی 45

تاریخ شروع: دوشنبه، 15 شهریور 1400، 1:00 عصر

تاریخ پایان: جمعه، 15 بهمن 1400، 6:00 عصر

به مدت: 3630 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.