بازار سرمایه - نوبت  ۱۳
 صفحه اصلی

بازار سرمایه - نوبت ۱۳

ارائه دهنده: فاطمه رجاور

استاد: فاطمه رجاور

آزمون ها

زبان تخصصی مالی

قوانین و مقررات پایه در بازارسرمایه

آمار و ریاضیات مالی

اصول حسابداري

مباني ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي

اقتصاد براي مديران

مدیریت مالی پیشرفته

قوانين و مقررات بازارسرمايه

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته

ابزارهاي تامين مالي در بازارسرمايه و پول

قوانين عرضه و پذيرش

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 26 فروردین 1400، 1:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.