بازاريابي ديجيتال-نوبت 29
 صفحه اصلی

بازاريابي ديجيتال-نوبت 29

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: عادل طالبي

تاریخ شروع: چهارشنبه، 25 فروردین 1400، 4:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 25 فروردین 1400، 6:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.