بازاريابي ديجيتال-نوبت 28
 صفحه اصلی

بازاريابي ديجيتال-نوبت 28

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 2 اردیبهشت 1400، 9:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 9 اردیبهشت 1400، 11:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.