مديريت در عصر انقلاب صنعتي چهارم و تحولات نوظهور
 صفحه اصلی

مديريت در عصر انقلاب صنعتي چهارم و تحولات نوظهور

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

6 ارديبهشت

تاریخ شروع: دوشنبه، 6 اردیبهشت 1400، 8:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 13 اردیبهشت 1400، 10:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.