جلسات هفتگی کمیته پایان نامه -نمایندگی ها
 صفحه اصلی

جلسات هفتگی کمیته پایان نامه -نمایندگی ها

ارائه دهنده:

استاد:

جلسه کمیته پایان نامه نمایندگی ها

تاریخ شروع: یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400، 2:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.