جلسه دفاع پایان نامه - نمایندگی
 صفحه اصلی

جلسه دفاع پایان نامه - نمایندگی

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: محمدعلي محمدي

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: شنبه، 4 اردیبهشت 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: شنبه، 4 اردیبهشت 1400، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.