ششمین وبیناراز  تئوری تا عمل
 صفحه اصلی

ششمین وبیناراز تئوری تا عمل

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: هودسا قزوينيان

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: چهارشنبه، 8 اردیبهشت 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 8 اردیبهشت 1400، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.