مدیریت بازاریابی
 صفحه اصلی

مدیریت بازاریابی

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: کاملیا احتشامی

شهریه دوره: رایگان

این دوره به صورت اختصاصی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برگزار می گردد.

کتاب

13 آبان - 19 آبان

در هفته اول درس مفاهیم اولیه درس مطرح می شود. شاید تا حدی مباحث مربوط به تحقیقات بازاریابی نیز در این جلسه پوشش داده شود.

20 آبان - 26 آبان

بعد از پوشش  تعاریف اولیه در بازاریابی و مباحث مربوط به تحقیقات بازاریابی. در این بخش مباحث مربوط به بازاریابی استراتژیک در سطوح تحلیل مختلف مطرح می شود. استراتژی های کلان بازار، استراتژی های تاکتیکی در بازار و ابزارهای تحلیل استراتژیک معرفی می شوند.

27 آبان - 3 آذر

در این هفته مباحث مربوط به بازاریابی استراتژیک ادامه می یابد.

4 آذر - 10 آذر

در این هفته مباحث مربوط به بازاریابی استراتژیک ادامه می یابد.

11آذر - 17 آذر

در این هفته، مباحث مربوط به بخش بندی بازار و استفاده از مدل های ای پیش آماده بخش بندی بازار منجمله مدل هافستده و vals در کنار روش تحقیق بخش بندی بازار مورد بحث قرار می گیرد.

18 آذر - 24 آذر

در این بخش مباحث رفتار مصرف کننده به صورت اجمالی توضیح داده می شود.

25 آذر - ا دی

در این بخش عملیات بازاریابی به اجمال توضیح داده می شود. منظور از عملیات بازاریابی 4 P معروف و یا Product، Price، Place و Promotion است. در این جلسه، مباحث مربوط به محصول/خدمت تشریح می شود.

2 دی -8 دی

در این بخش مباحث مربوط به قیمت گذاری به صورت اجمالی مرور می شود.

9دی - 15 دی

در این بخش مبانی مبحث توزیع  ارائه می شود.

16 دی - 22 دی

در این بخش مباحث مربوط به ترویج فروش ارائه می شود. کوشش بر این خواهد بود که در این جلسه جمع بندی نیز ارائه شود.

تاریخ شروع: دوشنبه، 13 آبان 1398، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 30 دی 1398، 2:00 صبح

به مدت: 1850 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.