مدیریت زنجیره تامین-نوبت1
 صفحه اصلی

مدیریت زنجیره تامین-نوبت1

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مژده قنبری

شهریه دوره: رایگان

مدیریت زنجیره تأمین

تاریخ شروع: دوشنبه، 3 خرداد 1400، 4:00 عصر

تاریخ پایان: دوشنبه، 10 خرداد 1400، 6:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.