مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1
 صفحه اصلی

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

تاریخ شروع: یکشنبه، 23 خرداد 1400، 4:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 23 خرداد 1400، 6:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.