مديريت عمومي-نوبت 3
 صفحه اصلی

مديريت عمومي-نوبت 3

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: سهیل ابوالحسني

شهریه دوره: رایگان

26 خرداد الی 24 شهریور

تاریخ شروع: چهارشنبه، 26 خرداد 1400، 3:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 2 تیر 1400، 5:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.