قوانین و مقررات بیمه و  تامین اجتماعی اختصاصی شرکت مدیران خودرو
 صفحه اصلی

قوانین و مقررات بیمه و تامین اجتماعی اختصاصی شرکت مدیران خودرو

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: رضا شريعت

شهریه دوره: رایگان

2-9-16-23تیر و 6-13-20مرداد و 3-10-17 شهریور

تاریخ شروع: چهارشنبه، 2 تیر 1400، 5:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 9 تیر 1400، 7:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.