بازار سرمايه - نوبت 14
 صفحه اصلی

بازار سرمايه - نوبت 14

ارائه دهنده:

استاد: فاطمه رجاور

قوانين و مقررات پايه در بازارسرمايه

اقتصاد براي مديران

زبان تخصصي مالي

آمار و ریاضیات مالی

اصول حسابداري

فهم و تحليل صورتهاي مالي نوبت 14

مبانی ابزارها ، نهادهای مالی

قوانين و مقررات بازارسرمايه

ابزارهاي تامين مالي در بازار سرمايه

مديريت مالي پيشرفته

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته

تاریخ شروع: جمعه، 4 تیر 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.