اینکوترمز-نوبت 1
 صفحه اصلی

اینکوترمز-نوبت 1

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: محمود رستم افشار

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: یکشنبه، 13 تیر 1400، 6:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 13 تیر 1400، 8:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.