جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره
 صفحه اصلی

جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

شهریه دوره: رایگان

1400/04/23

تاریخ شروع: چهارشنبه، 23 تیر 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 30 تیر 1400، 4:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.