بازاريابي ديجيتال-نوبت 30
 صفحه اصلی

بازاريابي ديجيتال-نوبت 30

17 تیر

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 17 تیر 1400، 9:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 24 تیر 1400، 11:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.