مصاحبه دوره DBA صنعت خودرو
 صفحه اصلی

مصاحبه دوره DBA صنعت خودرو

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

شهریه دوره: رایگان

مصاحبه -شرو ع از22 تیر

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 22 تیر 1400، 8:00 صبح

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 29 تیر 1400، 10:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.