مکالمه بازرگانی- نوبت 1
 صفحه اصلی

مکالمه بازرگانی- نوبت 1

ارائه دهنده:

استاد: مژگان بني اردلاني

مکالمه بازرگانی

تاریخ شروع: یکشنبه، 20 تیر 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.