جلسه ارزبايي اساتید
 صفحه اصلی

جلسه ارزبايي اساتید

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

شهریه دوره: رایگان

23 تیر

تاریخ شروع: چهارشنبه، 23 تیر 1400، 1:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 30 تیر 1400، 3:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.