مديريت کارخانه-نوبت 20
 صفحه اصلی

مديريت کارخانه-نوبت 20

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مژده قنبری

شهریه دوره: رایگان

مدیریت کارخانه

تاریخ شروع: چهارشنبه، 23 تیر 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 30 تیر 1400، 4:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.