جلسه شوراي مديران
 صفحه اصلی

جلسه شوراي مديران

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

3 مرداد

تاریخ شروع: یکشنبه، 3 مرداد 1400، 10:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 10 مرداد 1400، 12:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.