جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان
 صفحه اصلی

جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

6 مرداد

تاریخ شروع: چهارشنبه، 6 مرداد 1400، 9:30 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 13 مرداد 1400، 11:30 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.