دوره جامع بازاریابی
 صفحه اصلی

دوره جامع بازاریابی

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: دکتر شادی گلچین فر

شهریه دوره: رایگان

این دوره به صورت اختصاصی برای دانش پذیران دوره جامع بازاریابی ارائه می گردد

اصول بازاریابی

1- آشنایی با مفهوم بازاریابی

2-SDP

تاریخ شروع: جمعه، 15 آذر 1398، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.