کاردانی بازرگانی نوبت 14
 صفحه اصلی

کاردانی بازرگانی نوبت 14

ارائه دهنده: منيره حاصلي

استاد: منيره حاصلي

شهریه دوره: رایگان

زبان تخصصی

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

آمار کاربردی

تاریخ شروع: یکشنبه، 17 مرداد 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.