مدیریت و راهبری کسب و کار در شرایط رکود و بحران
 صفحه اصلی

مدیریت و راهبری کسب و کار در شرایط رکود و بحران

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: دکتر مهرداد مظفری

شهریه دوره: 2,950,000 ریال

 در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار، ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻧﺪ؟

   دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﮐﻮﻫﻨﻮردي ﺑﻪ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﯽ روﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ از اداﻣﻪ ﺻﻌﻮد ﺑﺎزﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻧﻔﺮ، ﯾﮏ ﻧﻮع ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺑﺪن ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﮏ  واﮐﻨﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را در دﻧﯿﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دو  ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮاﻧﺸﯽ و ﻟﻨﮕﺮي ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ.  ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮑﺎه ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎرا ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﭙﺬﯾﺮد، اﻣﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻟﻨﮕﺮي در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﻮزه ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻨﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺖ. 

ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن، ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب دروﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺒﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ.  ﻣﺎ در اﯾﻦ دوره  ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻘﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﯾﻢ.  در دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در رﮐﻮد  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﯿﺎن دوﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ و ﻟﻨﮕﺮي در ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ راز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ .

مخاطبان اﯾﻦ دوره، ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ، ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻫﺴﺘﻨﺪ.

تحلیل و تبیین دوران رکود و پر نوسان

رفتار اقتصادی و غیر اقتصادی در شرایط بحران

الگو های رفتاری نامناسب در بحران ها

اقدامات رفتاری شرکت ها

تاثیر بحران و رکود بر فرآیندها و اقدامات متقابل

استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، مالی و غیره در شرایط پر نوسان بازار

نقش مدیران عامل در تلاطم بازارها و نوسانات

باید ها و نبایدها در بازارهای پرنوسان

تجربه شرکت ها در دوران بحران و رکود

 و ...

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 10 دی 1398، 3:00 عصر

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 8 بهمن 1398، 5:00 عصر

به مدت: 674 ساعت

دوره آموزشی مدیریت و راهبری شرکت ها در شرایط رکود و بحران، در چهار جلسه دو ساعته و به صورت آنلاین برگزار می گردد و استاد و داننش پذیران محترم به صورت مستقیم با یکدیگر در تعامل بوده و امکان پرسش و پاسخ و مباحثات دو طرفه یا چند جانبه فراهم می باشد، که در فرآیند یادگیری نقش به سزایی دارد.

به شرکت کنندگان در این دوره مشروط بر اینکه بیش از 75 درصد زمان دوره را در جلسات آنلاین حاضر باشند، از سوی سازمان مدیریت صنعتی گواهینامه حضور در دوره اعطا خواهد شد.