جلسه گروه هیئت علمی HR
 صفحه اصلی

جلسه گروه هیئت علمی HR

ارائه دهنده:

استاد:

جلسه گروه هیئت علمی HR-مرداد ماه 1400

جلسه گروه هیئت علمی HR-شهریور ماه 1400

جلسه گروه هیئت علمی HR-آذر ماه 1400

تاریخ شروع: چهارشنبه، 20 مرداد 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 10 شهریور 1400، 2:00 صبح

به مدت: 506 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.