مديريت منابع انساني-نوبت 39
 صفحه اصلی

مديريت منابع انساني-نوبت 39

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: اکبر عيدي

شهریه دوره: رایگان

فلسفه یادگیری مدیریت منابع انسانی

جذب و استخدام

قانون کار و تأمین اجتماعی

تجزیه و تحلیل شغل

مدیریت جبران خدمت

آموزش بدو خدمت

تاریخ شروع: شنبه، 23 مرداد 1400، 8:00 صبح

تاریخ پایان: شنبه، 3 مهر 1400، 9:00 صبح

به مدت: 1010 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.